افزوده شدن رهگیری پرتو به بازی DOOM Eternal

ویژگی‌های رهگیری پرتو و DLSS به بازی DOOM Eternal افزوده خواهند شد

lightbox