کمپانی منتشر کننده‌ی عناوین Dead Island و Saints Row رویدادی در تاریخ ۲۱ خرداد درنظر گرفته است

lightbox