یکی از توسعه دهندگان سری Metal Gear Solid در حال ساخت یک بازی جدید در کونامی است

lightbox