به روزرسانی ۶.۶۶ بازی DOOM Eternal چندین حالت جدید به این عنوان خواهد افزود

lightbox
lightbox