کارگردان Assassin’s Creed Valhalla ساخت و رهبری توسعه‌ی ریمیک Dead Space را برعهده دارد

lightbox
lightbox