۸.۸
نمره داده نشده
۸۴
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۱۸ آپریل ۲۰۲۱
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox