احتمال رونمایی از Guardians of the Galaxy در رویداد E3 2021

شایعه: احتمال رونمایی از بازی Guardians of the Galaxy در بخش اسکوئر انیکس در رویداد E3 2021

lightbox