چرا خبری از یک بازی جدید با محوریت Batman نیست؟

lightbox
lightbox