عناوین Marvel’s Guardians of the Galaxy و Dying Light 2 از قابلیت رهگیری پرتو و Nvidia DLSS پشتیبانی خواهند کرد

lightbox