واکنشهای اولیه به کنسول استیم دک ولو منتشر شد

lightbox