گزارش: کمپانی Activision Blizzard به نابود سازی اسناد مرتبط با آزار در این کمپانی متهم شده است

lightbox